24 Jan 2003: GI Jane!

Shanalin enlists - she heard they have plenty of food!

030124shanshava (30K)030124shanshave (29K)030124shanprofile (18K)

030124shanstand (30K)