Ipomoea spp

ipomoea_white (20K) ipomoea_white_side (21K) ipomoea_02 (65K) ipomoea (49K)

Family: Convolvulaceae (Morning Glory)

EthnoherbEthnobotanyHerbariumBotanyWorkCOMFSM